Integritetspolicy - Information till kunder och intressenter.

Som kund eller intressent hos Plustryck.se / Roupéz Profile AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Plustryck.se / Roupéz Profile AB, org.nr. 556928-1149

Batterigatan 9, 553 05 Jönköping

info@plustryck.se

 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget på info@roupez.se.

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund eller intressent hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund eller intressent. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund eller intressent grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

 

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@plustryck.se.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund eller intressent samt i marknadsföringssyfte.

 

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;

- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och

- När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

 

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget på info@plustryck.se.

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

TronLogo

LOGO verktyget